Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. της 30ης Νοεμβρίου, 2018:

Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε., της 100% θυγατρικής της εταιρείας, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.. 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά τη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου, 2018, ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε., της οποίας η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. είναι κατά 100% θυγατρική και όρισε, ως ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού, την 31.12.2018.