Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, το νέο ΔΣ της, κατά 100% θυγατρικής της, εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

-Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, (Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος) 

-Άννα Καμηλέρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, (Οικονομολόγος)

-Στέλλα Κοβλακά, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, (Οικονομολόγος)

-Φώτιος Βρότσης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, (Μηχανολόγος – Μηχανικός)

-Χρυσόστομος Χρηστίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, (Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος)

-Χρήστος Αργυριάδης, Μέλος, (Πολιτικός Μηχανικός)

-Θεόδωρος Καλαϊτζής, Μέλος, (Πολιτικός Μηχανικός)

-Σωτήριος Μπούζας, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)

-Ιωάννης Ματθαιουδάκης, Μέλος, (Οικονομολόγος)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 09.09.2019.