Οικονομικές καταστάσεις

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Κατάσταση Οικονομικής Θέσης & Αποτελεσμάτων 30/9/2016

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015 Ισολογισμος ΔΛΠ 31.12.2015
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2015 - 31.12.2015)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014 Ισολογισμος ΔΛΠ 31.12.2014
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2014 - 31.12.2014)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 Ισολογισμος ΔΛΠ 31.12.2013
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2013 - 31.12.2013)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 Ισολογισμος ΔΛΠ 31.12.2012
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΔΠΧΑ) 31.12.2011

 

              ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
1.ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1    http://www.arcadikos-helios1.gr
2.ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2               http://www.arcadikos-helios2.gr
3.SOLARLAB                                                         http://www.solarlab.gr
4.ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1     http://www.heliako-velos1.gr
5.ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 2  http://www.heliako-velos2.gr
6.ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 http://www.spwm1.gr
7.ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 http://www.spwm2.gr
8.ΦΟΙΒΗ ΑΕ http://www.phoeve.gr