Επαναπροκύρηξη Διακήρυξης 0022/19/5200. Έργο: Μελέτη εφαρμογής, έργα πολιτικού μηχανικού, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού για το ΜΥΗΕ Μακροχώρι ΙΙ 4,84MW, στη θέση "Ραψομανικι", περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΜΥΗΕ) ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ II, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 4,84 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

οδός Καποδιστρίου αριθ. 3, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάδα, τηλέφωνο +30 211 211 8000.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δευτέρα 16/03/2020 ώρα 13:00 μμ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΣΗΔΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΜΥΗΕ) ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ II, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 4,84 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

09310000-5

31720000-9

44110000-4

45251120-8

45262330-3

51100000-3

71320000-7

71540000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συνολικός Προϋπολογισμός 7.752.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Συγκεκριμένα:

- 4.342.000,00 € αφορούν στα Έργα Η/Μ και

- 3.092.972,30 € στα Έργα ΠΜ.

Επισημαίνεται ότι στον Προϋπολογισμό των Έργων ΠΜ θα πρέπει να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά ποσό για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών 317.027,70€.

Ο (συνολικός) Προϋπολογισμός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο Προσφοράς.

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Τεύχος 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές» και στο Τεύχος 6 «Σχέδια»

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

06/03/2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ)

06/03/2020 (20PROC006394968)

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)

06/03/2020


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Με την παρούσα η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (εφεξής και «Αναθέτων Φορέας), η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.») και εμπίπτει στην παράγραφο 7 του άρθρου 222 του Νόμου 4412/2016, προσκαλεί κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 «σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ», του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) και της παρούσας Διακήρυξης, τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Νόμου 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΜΥΗΕ) ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ II, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 4,84 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» συνολικού ανώτατου Προϋπολογισμού επτά εκατομμύριων επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ [7.752.000,00 €] μη πλέον ΦΠΑ.

Από τον ανωτέρω Προϋπολογισμό, τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (4.342.000,00 €) αφορούν στον Ηλεκτρομηχανολογικό (Η/Μ) Εξοπλισμό και τρία εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (3.092.972,30 €) στα Έργα Πολιτικού Μηχανικού (ΠΜ). Επισημαίνεται ότι στον Προϋπολογισμό των Έργων ΠΜ θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον ποσό τριακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων και είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (317.027,70 €) πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών.


ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τα έγγραφα της Σύμβασης (πλην του Τεύχους 6 – «Σχέδια – Μελέτες», για το οποίο βλ. επόμενη παράγραφο) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Αναθέτων Φορέας έχει προβεί κατά την παρ.2 του άρθρου 257, Ν. 4412/2016, σε προετοιμασία και ενημέρωση «Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεδομένων» (VDR) το οποίο περιέχει τα Τεύχη 5 και 6 της Διακήρυξης. Το παραπάνω θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της Διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 2 «Υποδείγματα».


ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και έλαβε ΑΔΑΜ: 20PROC006394968.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης (πλην των Τευχών 5 και 6, για τα οποία βλ. παρακάτω) καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 88312.

Τα Τεύχη 5 και 6 θα τεθούν κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 2 «Υποδείγματα».