Διακήρυξη 0034/20/5800 Έργο: Μελέτη, Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Ενός (1) ΦΒ σταθμού 200 MW στη θέση Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και σύνδεσή του σε δύο υποσταθμούς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 0034/20/5800

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 200 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ Μ/Σ 33kV/150kV


Κατόπιν λήψης και επεξεργασίας αιτημάτων για παράταση του διαγωνισμού 0034/20/5800, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός παρατείνεται με εντολή Διευθύνοντα Συμβούλου. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών, από 28/05/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, παρατείνεται για τις 11/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Η ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών, από 11/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, παρατείνεται για τις 23/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Κατόπιν της ενημέρωσης με το υπ’ αριθμ. έγγραφο ΑΠ14178 ΕΞ 2020, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 23:30 το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας έως την Δευτέρα 22.06.2020.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός παρατείνεται με εντολή Διευθύνοντα Συμβούλου. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αποσφράγισης, από 23/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, παρατείνεται για τις 26/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός παρατείνεται με εντολή Διευθύνοντα Συμβούλου και ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αποσφράγισης, από 26/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, παρατείνεται για τις 29/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, ευχαριστούμε.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτή (Άρθρο 264 Ν. 4412/2016)

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δευτέρα 29.06.2020 ώρα 13:00 μμ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΣΗΔΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 200 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ Μ/Σ 33kV/150kV

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

09331200-0

44110000-4

45310000-3

45315400-2

45315500-3

45315600-4

45232220-0

45251100-2

45233120-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συνολικός Προϋπολογισμός 110.150.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι στον Συνολικό Προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί ποσό 1.151.196,10€ για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών.

Ο (συνολικός) Προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Τεύχος 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές» και στο Τεύχος 6 «Σχέδια – Μελέτες - Αδειοδοτήσεις»

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

08/04/2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ)

14/04/2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ)

14/04/2020 (88767)


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Με την παρούσα η εταιρεία ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε., (εφεξής και «Αναθέτων Φορέας»), η οποία είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε, η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.») και εμπίπτει στην παράγραφο 7 του άρθρου 222 του Νόμου 4412/2016, προσκαλεί κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 «σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ», του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) και της παρούσας Διακήρυξης, τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Νόμου 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 200 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΣΩ ΝΕΩΝ Μ/Σ 33kV/150kV», συνολικού ενδεικτικού Προϋπολογισμού εκατόν δέκα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ [110.150.000,00 €] μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στον ανωτέρω Συνολικό Προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί ποσό ενός εκατομμύριου εκατόν πενήντα μια χιλιάδων και εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (1.151.196,10€) πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών.


ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τα έγγραφα της Σύμβασης (πλην των Τευχών 5 και 6 ) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Αναθέτων Φορέας έχει προβεί κατά την παρ.2 του άρθρου 257, Ν. 4412/2016, σε προετοιμασία και ενημέρωση «Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεδομένων» (VDR), το οποίο περιέχει τα Τεύχη 5 και 6 της Διακήρυξης. Το παραπάνω θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της Διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 2 «Υποδείγματα».


ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και έλαβε ΑΔΑΜ: 20PROC006576549.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης (πλην των Τευχών 5 και 6, για τα οποία βλ. παρακάτω) καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 88767.

Τα Τεύχη 5 και 6 θα τεθούν κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 2 «Υποδείγματα».