Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Υπ’ Αριθμ. 0053/20/5300 για την ανάθεση της Σύμβασης «Παροχή συστήματος επικοινωνίας σε 21 έργα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»

Με την παρούσα Πρόσκληση, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (στο εξής, η «Εταιρεία»), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση της Σύμβασης «Παροχή συστήματος επικοινωνίας σε 21 έργα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»., διάρκειας δύο (2) ετών, ανώτατου προϋπολογισμού πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Η Πρόσκληση απαρτίζεται από τα ακόλουθα Παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

  • Δήλωση νομιμοποίησης – εκπροσώπησης – απόφασης συμμετοχής (Υπόδειγμα 1)
  • Δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού (Υπόδειγμα 2)
  • Δήλωση περί αποδοχής όρων διαγωνισμού και ισχύος προσφοράς (Υπόδειγμα 3)
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Υπόδειγμα 4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση πατώντας εδώ.