Διακήρυξη 0068/20/5200 | Αποκατάσταση των Έργων Πολιτικού Μηχανικού (ΠΜ) του ΜΥΗΣ Αλμυρός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 0068/20/5200

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση των Έργων Πολιτικού Μηχανικού (ΠΜ) του ΜΥΗΣ Αλμυρός


Κατόπιν λήψης και επεξεργασίας αιτήματος για παράταση του διαγωνισμού 0068/20/5200, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός παρατείνεται με εντολή Διευθύνοντα Συμβούλου. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών, από 31/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, παρατείνεται για τις 03/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00,ευχαριστούμε.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτή (Άρθρο 264 Ν. 4412/2016)

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

οδός Καποδιστρίου αριθ. 3, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάδα, τηλέφωνο +30 211 211 8000.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά καθοριζόμενη βάσει τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δευτέρα 03.08.2020 ώρα 12:00

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΣΗΔΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Αποκατάσταση των Έργων Πολιτικού Μηχανικού (ΠΜ) του ΜΥΗΣ Αλμυρός».

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

45247212-9

45247210-5

45247220-8

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

194.000,00 €

Στον Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ποσό για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών 25.467,60€.

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Τεύχος 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Έκθεση και Σχέδια»

 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (εφεξής και «Αναθέτων Φορέας»), η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), και εμπίπτει στην παρ. 7 του άρθρου 222 του Ν. 4412/16, προσκαλεί κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’/147/08.08.2016) και της παρούσας διακήρυξης, τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε συμμετοχή σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Νόμου 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο: «Αποκατάσταση των Έργων Πολιτικού Μηχανικού (ΠΜ) του ΜΥΗΣ Αλμυρός», συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού εκατό ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ  (194.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Ενδεικτικά, ο ανωτέρω Προϋπολογισμό περιλαμβάνει, για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών ποσό 25.467,60€, πλέον Φ.Π.Α. ως απρόβλεπτα. Η διάρκεια των εργασιών προβλέπεται 90 ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.


ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Αναθέτων Φορέας έχει προβεί κατά την παρ. 2 του άρθρου 257, σε προετοιμασία και ενημέρωση «Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεδομένων» (VDR) το οποίο περιέχει το Τεύχος 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Έκθεση και Σχέδια» της Διακήρυξης. Το παραπάνω θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της Διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της Διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 2 «Υποδείγματα».


ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και έλαβε  ΑΔΑΜ 20PROC007014380.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (πλην του Τεύχους 3, για το οποίο βλ. παρακάτω) καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 91234.

Το Τεύχος 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Έκθεση και Σχέδια» θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 8 που περιλαμβάνεται στο Πάραρτημα της Διακήρυξης.