Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 0063/20/9800 για την ανάθεση των «Υπηρεσιών Φύλαξης και Υποδοχής του κτηρίου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (Καποδιστρίου 3, Αγ. Παρασκευή)» για τη χρονική περίοδο 01/08/2020 – 31/07/2021 (Παράταση έως τις 07/08/2020)

Παρατείνεται έως τις 7.8.2020 η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών της υπ’αριθ. 0063/20/9800 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Υποδοχής  του κτιρίου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (Καποδιστρίου 3, Αγ. Παρασκευή)»  ανώτατου προϋπολογισμού για ένα έτος, κατά τη μελέτη της Αναθέτουσας Αρχής, πενήντα έξι  χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (56.500,00€), πλέον ΦΠΑ.Κριτήριο για την ανάδειξη Αναδόχου, αποτελεί η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών.