Διακήρυξη 0035/20/5800: «Μελέτη, έργα πολιτικού μηχανικού, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 2 ΦΒ σταθμών 39 MW και 11 MW αντίστοιχα, στη θέση «Μεγάλες Λάκκες» του Δήμου Μεγαλόπολης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  0035/20/5800

ΕΡΓΟ :  ΜΕΛΕΤΗ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 39 MW ΚΑΙ 11 MW, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΑΚΚΕΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 33kV/150kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τροποποίηση του Τεύχους 1 από 10 της υπ. αρ. 0035/20/5800 Διακήρυξης σύμφωνα με την από 01/09/2020 υπ. αρ. πρωτ. ΔΑ/ΔΠ&Σ/173 ανακοίνωση.

Κατόπιν λήψης και επεξεργασίας αιτημάτων για παράταση του διαγωνισμού 0035/20/5800, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός παρατείνεται με εντολή Διευθύνοντα Συμβούλου. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών, από 30/09/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μμ, παρατείνεται για τις 29/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μμ.

Κατόπιν λήψης και επεξεργασίας αιτημάτων για παράταση του διαγωνισμού 0035/20/5800, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός παρατείνεται με εντολή Διευθύνοντα Συμβούλου. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών, από 29/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, παρατείνεται για τις 03/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ.

Τροποποίηση του Τεύχους 1 από 10 της υπ. αρ. 0035/20/5800 Διακήρυξης σύμφωνα με την από 06/10/2020 υπ. αρ. πρωτ. ΔΑ/ΔΠ&Σ/209 ανακοίνωση.

Τροποποίηση του Τεύχους 5 από 10 της υπ. αρ. 0035/20/5800 Διακήρυξης σύμφωνα με την από 06/10/2020 υπ. αρ. πρωτ. ΔΑ/ΔΠ&Σ/210 ανακοίνωση.

Τροποποίηση του Τεύχους 6 από 10 της υπ. αρ. 0035/20/5800 Διακήρυξης σύμφωνα με την από 06/10/2020 υπ. αρ. πρωτ. ΔΑ/ΔΠ&Σ/211 ανακοίνωση.

Τροποποίηση του Τεύχους 9 από 10 της υπ. αρ. 0035/20/5800 Διακήρυξης σύμφωνα με την από 06/10/2020 υπ. αρ. πρωτ. ΔΑ/ΔΠ&Σ/212 ανακοίνωση.

Τροποποίηση του Τεύχους 7 από 10 της υπ. αρ. 0035/20/5800 Διακήρυξης σύμφωνα με την από 21/10/2020 υπ. αρ. πρωτ. ΔΑ/ΔΠ&Σ/223 ανακοίνωση.

 Ανακοίνωση για το Τεύχος 9 από 10 της υπ. αρ. 0035/20/5800 Διακήρυξης σύμφωνα με την από 21/10/2020 υπ. αρ. πρωτ. ΔΑ/ΔΠ&Σ/224 ανακοίνωση.

Τροποποίηση του Τεύχους 3 από 10 της υπ. αρ. 0035/20/5800 Διακήρυξης σύμφωνα με την από 26/10/2020 υπ. αρ. πρωτ. ΔΑ/ΔΠ&Σ/226 ανακοίνωση.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο διαγωνισμός υπ´ αριθμ. 0035/20/5800 παρατείνεται με εντολή Διευθύνοντα Συμβούλου. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών, από 03/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, παρατείνεται για τις 10/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο διαγωνισμός υπ´ αριθμ. 0035/20/5800 παρατείνεται με εντολή Διευθύνοντα Συμβούλου. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών, από 10/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, παρατείνεται για τις 12/11/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτή (Άρθρο 14 ΚΕΠΥ)

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.

ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πέμπτη 12.11.2020 ώρα 13:00 μ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» (εφεξής: Σ.Η.Δ. – Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών) της εταιρείας cosmoONE

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ, ΈΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 39 MW ΚΑΙ 11 MW, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΑΚΚΕΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 33kV/150kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

09331200-0

44110000-4

45310000-3

45315400-2

45315500-3

45315600-4

45232220-0

45251100-2

45233120-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συνολικός Προϋπολογισμός 30.725.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται ότι στο Συνολικό Προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί ποσό 371.750,00 € για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών, το οποίο είναι σταθερό.

Ο (συνολικός) Προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Τεύχος 5 «Τεχνικές Προδιαγραφές» και στο Τεύχος 6 «Σχέδια – Μελέτες - Αδειοδοτήσεις»

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

06.08.2020

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ΣΗΔ

10/08/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την παρούσα οι εταιρείες ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ Α.Ε. και ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ Α.Ε., (εφεξής και «Αναθέτοντες Φορείς»), οι οποίες είναι 100% θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε, η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.»), και εμπίπτουν στην παράγραφο 7 του άρθρου 222 του Νόμου 4412/2016, προσκαλούν κατά τις διατάξεις:

  • της Οδηγίας 2014/25/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», η οποία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το νόμο 4412/2016, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του και του άρθρου 10 του ν. 4643/2019
  • του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών («ΚΕΠΥ») της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (https://www.ppcr.gr/images/eprocurement.pdf) και έχει υιοθετηθεί από τους Αναθέτοντες Φορείς (Απόφαση Δ.Σ. ΑΗ1/ΔΣ/59/05.08.2020 και Απόφαση Δ.Σ. ΑΗ2/ΔΣ/61/05.08.2020)
  • και της παρούσας Διακήρυξης

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 14 ΚΕΠΥ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση του Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 39 MW ΚΑΙ 11 MW, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΑΚΚΕΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 33kV/150kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ», συνολικού ενδεικτικού Προϋπολογισμού τριάντα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ [30.725.000,00 €] μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στον ανωτέρω Συνολικό Προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί ποσό τριακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ (371.750,00 €) πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών.


ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τα έγγραφα της Σύμβασης (πλην των Τευχών 5 και 6) διατίθενται σε πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Σ.Η.Δ, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr  με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE», της εταιρείας «cosmoONE», και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. - www.ppcr.gr (Πατήστε εδώ για να τα κατεβάσετε). Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω της εν λόγω εφαρμογής, μπορούν να συμβουλευτούν τις οδηγίες χρήσης, που επισυνάπτονται στην πλατφόρμα του αναρτημένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού μαζί με τα Τεύχη της Διακήρυξης και στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr), του Οδηγού χρήστη Οικονομικού Φορέα για το Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών tenderONE (αρχείο «Οδηγός προμηθευτή tenderONE vΑ.4.11.pdf»).

Οι Αναθέτοντες Φορείς έχουν προβεί κατά την παρ.2 του άρθρου 257, Ν. 4412/2016, σε προετοιμασία και ενημέρωση «Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεδομένων» (VDR), το οποίο περιέχει τα Τεύχη 5 και 6 της Διακήρυξης. Το παραπάνω θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της Διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 2 «Υποδείγματα».


ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην πλατφόρμα ΣΗΔ με κωδικό VMA-DEIanane-92434 για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη, η δε εγγραφή Νομικών Προσώπων και χρηστών είναι εντελώς δωρεάν.