Διακήρυξη 0044/20/5300 Έργο: Μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός αιολικού πάρκου 4,5 MW στη θέση Μαμάδος του Δήμου Τήνου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  0044/20/5300

ΕΡΓΟ :  ΜΕΛΕΤΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 4,5 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΜΑΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν απόφασης του Διευθύνοντα Συμβούλου ο διαγωνισμός 0044/20/5300 παρατείνεται ως προς την ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών, από 28/09/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, παρατείνεται για τις 27/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν απόφασης του Διευθύνοντα Συμβούλου ο διαγωνισμός 0044/20/5300 παρατείνεται ως προς την ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών, από 27/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, παρατείνεται για τις 17/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν απόφασης του Διευθύνοντα Συμβούλου ο διαγωνισμός 0044/20/5300 παρατείνεται ως προς την ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών, από 17/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, παρατείνεται για τις 03/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν απόφασης του Διευθύνοντα Συμβούλου ο διαγωνισμός 0044/20/5300 παρατείνεται ως προς την ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία λήξης και αποσφράγισης υποβολής προσφορών, από 03/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, παρατείνεται για τις 08/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ύστερα από εντολή Διευθύνοντα Συμβούλου η ώρα λήξης υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών της διακήρυξης 0044/20/5300 που είχε τεθεί για τις 08/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ, παρατείνεται ως προς την ώρα για τις 17:00.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτή διαδικασία

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση μεθόδου προσέγγισης κόστους - αποτελεσματικότητας

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

08/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE/tenderONE» (εφεξής: Σ.Η.Δ. – Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών) της εταιρείας CosmoONE

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 4,5 MW στη θέση Μαμάδος της Δημοτικής Κοινότητας Πανόρμου, του Δήμου Τήνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης επί 14 έτη

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

31121340-5

31121300-3

45251160-0

09310000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
EPC Contract) με τη μέθοδο TURN - KEY («με το κλειδί στο χέρι»)

Έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (6.300.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή επτά εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες ευρώ (7.812.000,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανερχομένου σήμερα σε 24%. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο Προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι στον Προϋπολογισμό του Έργου έχει συμπεριληφθεί το ποσό των ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) πλέον Φ.Π.Α., για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 14 ΕΤΗ

(μη περιλαμβανόμενος στον προαναφερόμενο Προϋπολογισμό Έργου και υπολογιζόμενος επί πλέον αυτού)

Τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ (3.247.608,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή τέσσερα εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (4.027.033,92€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανερχομένου σήμερα σε 24%.

Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο Προσφοράς.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  EPC & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΓΙΑ 14 ΕΤΗ

Εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ (9.547.608,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (11.839.033,92€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανερχομένου σήμερα σε 24%.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου είναι ενδεικτικός.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Τεύχος 4

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 07/08/2020


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την παρούσα η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (εφεξής και «Αναθέτων Φορέας), η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.») και εμπίπτει στην παράγραφο 7 του άρθρου 222 του Νόμου 4412/2016, προσκαλεί κατά τις διατάξεις:

  • της Οδηγίας 2014/25/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», η οποία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το νόμο 4412/2016, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του και του άρθρου 10 του ν. 4643/2019
  • του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών («ΚΕΠΥ») της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ο οποίος έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στην ηλεκτρονική Διεύθυνση https://www.ppcr.gr/images/eprocurement.pdf .
  • και της παρούσας Διακήρυξης

 τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε συμμετοχή σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία του Άρθρου 14 του ΚΕΠΥ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης του κόστους – αποτελεσματικότητας (κοστολόγηση κύκλου ζωής), για την ανάθεση του Έργου «Μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 4,5 MW στη θέση Μαμάδος της Δημοτικής Κοινότητας Πανόρμου, του Δήμου Τήνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», ενδεικτικού Προϋπολογισμού έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (6.300.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (7.812.00,00€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανερχομένου σήμερα σε 24%.

Στον ανωτέρω Προϋπολογισμό του Έργου, έχει συμπεριληφθεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη των απρόβλεπτων αναγκών.

Στο Έργο περιλαμβάνονται επίσης και οι υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Αιολικού Πάρκου επί 14 έτη (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υπηρεσιών για το εσωτερικό δίκτυο διασύνδεσης των Α/Γ και το εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο διασύνδεσης του ΑΠ και των έργων υποδομής).

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός των παραπάνω υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης - μη περιλαμβανόμενος στον προαναφερόμενο Προϋπολογισμό του Έργου και υπολογιζόμενος επί πλέον αυτού - ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ (3.247.608,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή τέσσερα εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (4.027.033,92€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανερχομένου σήμερα σε 24%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Διακήρυξης ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια οκτώ ευρώ (9.547.608,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (11.839.033,92€) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανερχομένου σήμερα σε 24%.


ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τα έγγραφα της σύμβασης (πλην του Τεύχους 5 – «Σχέδια – Μελέτες – Αδειοδοτήσεις», για το οποίο βλ. επόμενη παράγραφο), διατίθενται μόνο σε πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Σ.Η.Δ, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr με την επιλογή της εφαρμογής ««sourceONE/tenderONE», της εταιρείας «cosmoONE», και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr).

Ο Αναθέτων Φορέας έχει προβεί κατά την παρ. 2 του άρθρου 257, Ν. 4412/2016, σε προετοιμασία και ενημέρωση «Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεδομένων» (VDR) το οποίο περιέχει το Τεύχος 5 – «Σχέδια – Μελέτες – Αδειοδοτήσεις» της Διακήρυξης. Το παραπάνω θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 10 «Υποδείγματα».


ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην πλατφόρμα ΣΗΔ για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη, η δε εγγραφή Νομικών Προσώπων και χρηστών είναι εντελώς δωρεάν.

Ειδικά Το Τεύχος 5 της παρούσας «Σχέδια – Μελέτες – Αδειοδοτήσεις»  θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 8 «Υποδείγματα».