Διακήρυξη 0078/20/5200 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του ΜΥΗΕ Μακροχώρι ΙΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 0078/20/5200

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του ΜΥΗΕ Μακροχώρι ΙΙ

 

Σημαντική ενημέρωση: Οι εφαρμογές και τα συστήματα της πλατφόρμας Cosmo-One θα τεθούν εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 18.00 έως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 07.00, καθώς θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση. Ως εκ τούτου, με απόφαση ΔΝΣ παρατείνεται η ημερομηνία λήψης και αποσφράγισης των προσφορών της διακήρυξης 0078/20/5200 που είχε τεθεί για τις 15/09/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μμ για τις 18/09/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μμ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτή (Άρθρο 14 ΚΕΠΥ)

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Οδός Καποδιστρίου αριθ. 3, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάδα, τηλέφωνο +30 211 211 8000

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθοριζόμενη βάσει τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παρασκευή 18.09.2020 ώρα 12:00

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» (εφεξής: Σ.Η.Δ. – Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών) της εταιρείας cosmoONE

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του ΜΥΗΕ Μακροχώρι ΙΙ».

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

71248000-8

71315300-2

71520000-9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

297.000,00 €

Ο Προϋπολογισμός αυτός είναι ανώτατος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Τεύχος 3 «Τεχνικά Στοιχεία του  Έργου»

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ΣΗΔ

31.08.2020

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Η εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (εφεξής και «Αναθέτων Φορέας»), η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), και εμπίπτει στην παράγραφο 7 του άρθρου 222 του Νόμου 4412/2016, προσκαλεί κατά τις διατάξεις:

  • του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών («ΚΕΠΥ») της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. https://www.ppcr.gr/images/eprocurement.pdf
  • και της παρούσας Διακήρυξης

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 14 ΚΕΠΥ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του ΜΥΗΕ Μακροχώρι ΙΙ», συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων Ευρώ (297.000,00 €), πλέον ΦΠΑ.

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Τα έγγραφα της Σύμβασης (πλην του Τεύχους 3) διατίθενται σε πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Σ.Η.Δ, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr  με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE», της εταιρείας «cosmoONE», και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.grΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 0078/20/5200. Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω του σύστηματος sourceONE/tenderONE, μπορούν να συμβουλευτούν τις οδηγίες χρήσης, που επισυνάπτονται στην πλατφόρμα του αναρτημένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr), του Οδηγού χρήστη Οικονομικού Φορέα για το Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών tenderONE (αρχείο «Οδηγός προμηθευτή tenderONE vΑ.4.11.pdf»).

Ο Αναθέτων Φορέας έχει προβεί κατά την παρ.2 του άρθρου 257, Ν. 4412/2016, σε προετοιμασία και ενημέρωση «Ηλεκτρονικού Αρχείου Δεδομένων» (VDR), το οποίο περιέχει το Τεύχος 3 «Τεχνικά Στοιχεία του Έργου» της Διακήρυξης. Το παραπάνω θα τεθεί κατά τη δημοσίευση της διακήρυξης σε γνώση και προς μελέτη από τους διαγωνιζόμενους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) για την είσοδο στην οποία απαιτείται η παραλαβή κωδικού, ο οποίος θα λαμβάνεται μετά από αίτημα που θα αποστέλλεται στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της Διακήρυξης, η εταιρεία και το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση, κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Τεύχους 2 «Υποδείγματα».

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην πλατφόρμα ΣΗΔ με κωδικό VMA-DEIanane-93610 για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη, η δε εγγραφή Νομικών Προσώπων και χρηστών είναι εντελώς δωρεάν.