Διακήρυξη 0115/20/9800 Έργο: «Υπηρεσίες Φύλαξης και Υποδοχής του κτηρίου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (Καποδιστρίου 3, Αγ. Παρασκευή)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 0115/20/9800

ΕΡΓΟ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)»


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτή (Άρθρο 14 ΚΕΠΥ)

ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Οδός Καποδιστρίου αριθ. 3, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάδα, τηλέφωνο +30 211 211 8000

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθοριζόμενη βάσει τιμής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

23/10/2020 ώρα 12:00

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» (εφεξής: Σ.Η.Δ. – Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών) της εταιρείας cosmoONE

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)».

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

79713000-5

79992000-4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

130.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ο Προϋπολογισμός αυτός είναι ανώτατος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Τεύχος 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές»

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ΣΗΔ

07/10/2020

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (εφεξής και «Αναθέτων Φορέας»), η οποία είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), και εμπίπτει στην παράγραφο 7 του άρθρου 222 του Νόμου 4412/2016, προσκαλεί κατά τις διατάξεις:

  • του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών («ΚΕΠΥ») της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (https://www.ppcr.gr/images/eprocurement.pdf)
  • και της παρούσας Διακήρυξης

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 14 ΚΕΠΥ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης: «Υπηρεσιών Φύλαξης και Υποδοχής του κτηρίου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (Καποδιστρίου 3, Αγ. Παρασκευή», συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού εκατό τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00 €), πλέον ΦΠΑ.


ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται σε πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες του Σ.Η.Δ, στη διαδικτυακή πύλη www.marketsite.gr  με την επιλογή της εφαρμογής «sourceONE», της εταιρείας «cosmoONE», και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 0115/20/9800. Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω του σύστηματος sourceONE/tenderONE, μπορούν να συμβουλευτούν τις οδηγίες χρήσης, που επισυνάπτονται στην πλατφόρμα του αναρτημένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr), του Οδηγού χρήστη Οικονομικού Φορέα για το Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών tenderONE (αρχείο «Οδηγός προμηθευτή tenderONE vΑ.4.11.pdf»).


ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην πλατφόρμα ΣΗΔ με κωδικό VMA-DEIanane-95833 για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη, η δε εγγραφή Νομικών Προσώπων και χρηστών είναι εντελώς δωρεάν.